Lékařská péče 24 hodin denně

Poskytujeme nepřetržitou léčebně-rehabilitační a ošetřovatelskou péči pacientům, kteří potřebují doléčení a rehabilitaci po akutní nemoci nebo po operaci. Zejména po CMP či ortopedických operacích, pacientům s dlouhodobým chronickým onemocněním a pacientům onkologickým.

Naším cílem je všestranná péče. Intenzivní cvičení podléhá lékařskému dohledu a spolu s lidským a citlivým přístupem k pacientovi a příbuzným přispívá k jeho spokojenosti a tím i zlepšování zdravotního stavu.

Lékařský kolektiv je tvořen odborníky v oboru interního lékařství, kardiologie, ortopedie, geriatrie, hematologie či nefrologie. Smluvní spolupráce zajišťuje případná neurologická, psychologická a psychiatrická konzilia.

Rehabilitace

Základem léčebného pobytu v našem zdravotnickém zařízení je intenzivní rehabilitace.

Pod vedením rehabilitačních lékařů pracuje kvalifikovaný tým fyzioterapeutů, ergoterapeutky a logopedky. Fyzioterapie probíhá každý den v týdnu a je sestavena individuálně dle potřeb a onemocnění každého pacienta. Jde zejména o léčebnou tělesnou výchovu, nácvik chůze, skupinové rekondiční cvičení, procvičování kognitivních funkcí, masáže a nácvik soběstačnosti.

Ošetřovatelská péče

Intenzivní ošetřovatelská péče je zaměřená na potřeby pacientů, které vznikly nebo se změnily onemocněním. Koncept je postaven tak, aby se docílilo co největšího rozvoje soběstačnosti zejména v hygieně a základní sebeobsluze.

Léčba ran a dekubitů

Dosahujeme úspěchů při léčbě ran, kožních defektů a dekubitů. V prevenci se jedná o důkladnou ošetřovatelskou péči, používání antidekubitních matrací a polohování. Při samotné léčbě jsme pokročili zavedením moderních metod hojení ran (vlhká terapie, podtlaková terapie - systém Vivano, PICO).

Příjem pacientů

Nemocné přijímáme překladem z lůžka nemocnice nebo na základě doporučení odborného či praktického lékaře. Zdravotní stav pacienta musí být stabilizovaný, ale jeho potřeby přesahují možnosti domácí péče. O délce pobytu v našem zařízení rozhoduje vždy zdravotní stav pacienta. Pro přijetí je nezbytné doporučení ošetřujícího lékaře formou písemné žádosti.